Algemene Voorwaarden

Het Griekse Huis is gevestigd Besterdring 2A, 5014 HL in Tilburg.

Het Griekse Huis is onderdeel van: Het Griekse Huis VOF en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Tilburg onder nummer 70490422.

BTW nummer: 858341049B01

Alle correspondentie op basis van onderstaande leveringsvoorwaarden vindt plaats met:

Het Griekse Huis
Besterdring 2A 
5014 HL , Tilburg
E-mail: info@hetgrieksehuis.nl

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van en met Het Griekse Huis. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen in de website van Het Griekse Huis, en er wordt geacht dat deze voorwaarden aanvaard en erkend zijn.

De betrouwbaarheid en de actualiteit van onze gepubliceerde artikelen geniet onze uiterste zorg. Onjuistheden kunnen echter nooit worden uitgesloten. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

We willen duidelijk benadrukken dat Het Griekse Huis geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar verstrekt.

Alle aanbiedingen van Het Griekse Huis zijn vrijblijvend. Het Griekse Huis behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan Het Griekse Huis en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorg dragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar ons. Deze kosten komen voor rekening van de klant.

Voor schade bij niet of niet tijdig levering van bestellingen kunnen we  niet aansprakelijk worden gesteld. Zeker ook wanneer de vertraging door derden is veroorzaakt.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en inclusief B.T.W., exclusief bezorgingkosten en verpakkingskosten.

Het Griekse Huis verstuurt de bestelling, mits voorradig, zodra de betaling ontvangen is uitterlijk binnen 7 werkdagen.

De koper kan zelf één van de mogelijke betalingsmethoden kiezen tijden de bestelprocedure op de website.

Alle facturen zullen door de koper worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode.

Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de koper een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mailadres.

In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Het Griekse Huis gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

Leveringen zijn alleen mogelijk binnen Nederland en België.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Het Griekse Huis overschreden wordt, zal Het Griekse Huis de klant hiervan per mail of telefonisch in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Het Griekse Huis te ontbinden, door dit schriftelijk via brief of e-mail aan Het Griekse Huis te melden. Een eventueel gedane betaling door de klant zal Het Griekse Huis binnen 14 dagen terug storten op de gewenste rekening van de klant.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Het Griekse Huis, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Het Griekse Huis zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde producten is voor Het Griekse Huis. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Het Griekse Huis kunnen worden uitgesloten.

Het Griekse Huis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Het Griekse Huis zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Het Griekse Huis zal de afnemer hierover schriftelijk, via brief of e-mail, berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer te informeren over activiteiten van Het Griekse Huis. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het Griekse Huis deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Het Griekse Huis is het Nederlands recht van toepassing.

Welkom bij Griekse Huis Slijterij
Ben je 18 jaar of ouder? Vul je geboortedatum in voor toegang tot het slijterij-gedeelte van onze webshop.
Geboortedatum